Leerlingzorg

De Meidoorn stelt zich als reguliere basisschool ook open voor kinderen die een speciale onderwijsbehoefte hebben. Wij vinden het belangrijk om ook hierin onze verantwoording te nemen door vorm te geven aan Passend Onderwijs. Werken met kinderen die een speciale onderwijsbehoefte hebben past in onze visie op onderwijs.

Dat geldt voor kinderen waarbij de ontwikkeling langzamer, anders verloopt maar zeker ook voor kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn.

De leerlingzorg wordt gecoördineerd door onze Intern Begeleider (IB-er).Samen met de leerkrachten wordt deze zorg zoveel mogelijk in de groep gegeven maar soms ook buiten de groep.

Het protocol leerlingzorg is hiervoor de leidraad.

Voordat tot plaatsing van leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte wordt overgegaan is er een intake met de directie en de IB-er. Daarnaast is er overleg met het team van De Meidoorn. Ook hierbij wordt het protocol leerlingzorg gevolgd.

Soms krijgt de school voor Leerlingen die speciale zorg nodig hebben extra formatie en financiën. Specialisten, hulpverleners en soms extra scholing kunnen ons helpen in de begeleiding van deze leerlingen. Hiervoor zijn de richtlijnen van Passend Onderwijs leidend.

Intern Begeleider

Voor de 140 leerlingen en hun ouders is de leerlingzorg op de Meidoorn voor drie dagen per week in handen van de Intern Begeleider. Deze zorg kan bestaan uit remedial teaching, sociaal emotionele begeleiding of opvoedingsondersteuning en adviezen voor ouders. Daarnaast is de IB-er ook Kinder-Counselor.

 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT